مترجم همزمان جدید Skype

تصور كنيد يك مرد انگليسى با يك زن آلمانى يك مكالمه اى كامل انجام ميدهد،در حالي كه مرد حتى يك كلمه هم از زبان آلماني نمى فهمد، زن نيز حتى لغتى از انگليسى نمى داند ولى با اين وجود هر دو با هم به راحتى مكالمه ميكنند.Skype تا سال آينده مكالمات را به زبان هاى مختلف ترجمه خواهد كرد.