رفع مشکل REST در Magento و تنظیمات اولیه آن

REST در Magento بطور پیش فرض کار می کند اما در مواردی که تنظیمات را در apache server تغییر داده باشیم، امکان دارد در استفاده از REST دچار مشکلی همچون کار نکردن API URL های Magento شده باشیم. که در زیر به رفع مشکل و تنظیمات اولیه REST می پردازیم.